fbpx
Umów się na darmową konsultację

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna – Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Informacja przekazywana w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Elmont Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Łyskach wraz z innymi podmiotami tworzy grupę kapitałową Elmont Grupa. Elmont Grupa sp. z o.o. prowadzi na rzecz tych podmiotów obsługę administracyjną, w tym księgową, kadrową i ofertową. W związku z tym może:

1) działać w swoim imieniu (w sprawach związanych z jej działalnością) i wówczas występuje jako Administrator Państwa danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu związanym z prowadzoną korespondencją mailową. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Państwa danych osobowych, w tym o celach ich przetwarzania i przysługujących Państwu w związku z tym prawach zawiera Klauzula Informacyjna.

2) działać w imieniu innych podmiotów z grupy kapitałowej Elmont Grupa w sprawach związanych z działalnością tych podmiotów. W takiej sytuacji Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celach wymienionych w tabeli poniżej, w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, stanowiska (dalej dane osobowe) jest Elsolar sp. z o.o. (dalej jako ADO).

Jeżeli nie podał/a Pani/Pan swoich danych osobowych bezpośrednio ADO, Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane ADO przez podmiot, w imieniu, którego Pani/Pan działa lub podmiot, który przekazał ADO Pana/Pani dane osobowe, jako niezbędne do realizacji celów, o których mowa w tabeli poniżej na rzecz tych podmiotów.

2. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: elsolar@esolar.pl, za pomocą telefonu: 85 717 17 17, drogą pocztową: Białostocka 5, 16-070 Łyski.

3. Poniższa tabela zawiera informacje na temat celu przetwarzania danych osobowych przez ADO, podstawy prawnej tego przetwarzania oraz okresu przechowywania danych osobowych:

 Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania danych osobowychOkres przechowywania danych osobowych
Jeżeli Pan/Pani ma zawartą umowę z ADO (w tym umowę współpracy/świadczenia usług//dostawy/
sprzedaży/o roboty budowlane)
wykonanie umowy łączącej osobę, w imieniu lub na rzecz której Pan/Pani działa z ADO lub podjęcie działań przed jej zawarciem na żądanie w/w osobyart. 6 ust. 1 lit b, f RODOOkres obowiązywania umowy
spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z innymi przepisami szczególnymiOkres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej
dochodzenie roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODOokres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa
Jeżeli Pan/Pani działa w imieniu lub na rzecz osoby, która ma zawartą umowę z ADO (w tym umowę współpracy/świadczenia usług/dostawy/
sprzedaży/o roboty budowlane)
wykonanie umowy łączącej osobę, w imieniu lub na rzecz której Pan/Pani działa z ADO lub podjęcie działań przed jej zawarciem na żądanie w/w osobyart. 6 ust. 1 lit b, f RODOokres obowiązywania umowy łączącej osobę, w imieniu lub na rzecz której Pan/Pani działa
spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowościart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z innymi przepisami szczególnymiokres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej
dochodzenie roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODOokres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa
Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany ofertą ADO lub podmiot, w którego imieniu lub na rzecz Pan/Pani działa jest zainteresowany taką ofertąPodjęcie działań przed zawarciem umowy na Pani/Pana żądanie lub na żądanie podmiotu, w imieniu lub na rzecz którego Pan/Pani działapodstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO– w przypadku nieprzyjęcia oferty – przez okres ważności oferty
– w przypadku nawiązania współpracy – przez okres obowiązywania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa
Jeżeli kontaktuje się Pan/Pani z ADO w celu zapytania/zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej ADOKontakt w związku z zapytaniem/zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem poczty elektronicznej ADO, co jest niezbędne do zawarcia umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub na żądanie podmiotu, w imieniu lub na rzecz którego Pan/Pani działa lub stanowi uzasadniony interes ADOpodstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b, f RODOOkres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie i prowadzenie korespondencji/rozmów związanych ze zgłoszeniem, jednak nie później niż do realizacji celu, któremu ma to służyć
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes ADO, w przypadku, gdy Państwa zgłoszenie może uzasadniać przetwarzanie danych w tym celu (np. gdy zgłoszenie dotyczy reklamacji, stwierdzonych wad lub usterek)Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODOokres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

4. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

5.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.

7. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w którym dane zostały zebrane, a w przypadku, gdy podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych, realizacja celu, w którym dane osobowe zostały zebrane, może być niemożliwe lub utrudnione.

10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem mnie, w tym do profilowania.

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:

Informujemy, że z uwagi na fakt, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/ celu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.